mdkslupsk.pl

 • 026_Slider.jpg
 • 022_Slider.jpg
 • 033_Slider.jpg
 • 031_Slider.jpg
 • 047_Slider.jpg
 • 044_Slider.jpg
 • 061_Slider.jpg
 • 013_Slider.jpg
 • 059_Slider.jpg
 • 063_Slider.jpg
 • 046_Slider.jpg
 • 060_Slider.jpg
 • 045_Slider.jpg
 • 034_Slider.jpg
 • 003_Slider.jpg
 • 028_Slider.jpg
 • 048_Slider.jpg
 • 043_Slider.jpg
 • 006_Slider.jpg
 • 071_Slider.jpg
 • 008_Slider.jpg
 • 027_Slider.jpg
 • 064_Slider.jpg
 • 017_Slider.jpg
 • 065_Slider.jpg
 • 009_Slider.jpg
 • 053_Slider.jpg
 • 040_Slider.jpg
 • 014_Slider.jpg
 • 015_Slider.jpg
 • 042_Slider.jpg
 • 005_Slider.jpg
 • 068_Slider.jpg
 • 055_Slider.jpg
 • 058_Slider.jpg
 • 018_Slider.jpg
 • 052_Slider.jpg
 • 062_Slider.jpg
 • 067_Slider.jpg
 • 035_Slider.jpg
 • 056_Slider.jpg
 • 002_Slider.jpg
 • 024_Slider.jpg
 • 054_Slider.jpg
 • 012_Slider.jpg
 • 066_Slider.jpg
 • 050_Slider.jpg
 • 010_Slider.jpg
 • 030_Slider.jpg
 • 070_Slider.jpg
 • 023_Slider.jpg
 • 025_Slider.jpg
 • 032_Slider.jpg
 • 039_Slider.jpg
 • 038_Slider.jpg
 • 020_Slider.jpg
 • 016_Slider.jpg
 • 004_Slider.jpg
 • 069_Slider.jpg
 • 001_Slider.jpg
 • 007_Slider.jpg
 • 029_Slider.jpg
 • 049_Slider.jpg
 • 019_Slider.jpg
 • 011_Slider.jpg
 • 036_Slider.jpg
 • 057_Slider.jpg
 • 051_Slider.jpg
 • 037_Slider.jpg
 • 041_Slider.jpg
 • 021_Slider.jpg

Artykuły

Konkurs na projekt maskotki Szkoły Policji - regulamin

Regulamin konkursu plastycznego
na projekt maskotki Szkoły Policji w Słupsku

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Projekt Maskotki Szkoły Policji w Słupsku", jest Szkoła Policji w Słupsku i Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Słupska oraz powiatu słupskiego zaprezentowania uzdolnień plastycznych, podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa publicznego, społecznej roli Policji oraz pozyskania materiałów do działań prewencyjnych i opracowania wzoru maskotki identyfikującej szkołę policyjną.

 § 3

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku i Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

§ 4
Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Słupska i Powiatu Słupskiego.

§ 5
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy konkursu wykonują po jednej pracy w formacie A-3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie itp.), pod kierunkiem jednego nauczyciela.
2. W projekcie można umieścić nazwę oraz logo Szkoły Policji w Słupsku.
3. Zaproponowana praca powinna tematycznie nawiązywać do Szkoły Policji i jej zadań.
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna).
5. Do zestawu prac należy dołączyć:
a) wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu);
b) zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu).
NIE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DOKUMENTU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DO PRACY NA JEJ ODWROCIE TYLKO DOŁĄCZYĆ GO LUZEM!
PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ.
Prace nie spełniające tych warunków nie będą oceniane.
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Szkoły Policji w Słupsku praw autorskich do nich i do wykonanych na ich podstawie maskotek, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych na potrzeby organizatora oraz w Internecie.
7. Organizator konkursu w celu opracowania projektu maskotki ma prawo do dokonywania modyfikacji złożonych prac w szczególności w zakresie dokonywania wszelkich adaptacji, przeróbek, zmian, uzupełnień oraz wykorzystania w całości lub części, rozpowszechniania dzieła bez oznaczenia jego autorstwa, tj. bez podania, imienia i nazwiska wykonawcy.

§ 6
Termin i warunki dostarczenia prac

1. Autorskie, indywidualne prace należy złożyć w terminie do 30 marca 2015 r. do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 8. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie slupsk.szkolapolicji.gov.pl i www.mdkslupsk.pl.
2. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
3. Prace przechodzą na własność Szkoły Policji w Słupsku.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

1. Fundatorem nagród rzeczowych i wyróżnień jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku. Partycypować w kosztach zakupu nagród mogą również inne podmioty.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, o której mowa w § 8.
3. Posiedzenie Komisji przewidziane jest w dniu 15.04. 2015 r.
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze 3 prace przyznając nagrody oraz 4 prace po 2 z każdej kategorii wiekowej przyznając wyróżnienia.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w kwietniu 2015 r.
8. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Policji w Słupsku i Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.
9. Wszystkie nadesłane prace będą zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, a także Szkołę Policji w Słupsku w ramach obchodów 70-ej rocznicy jej powstania.

§ 8
Ocena prac

1. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja, licząca co najmniej 5 osób, w składzie:
1) przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku,
2) przedstawiciele MDK Słupsk,
oraz doradczo
przedstawiciel Pracowni Poligraficzno-Reklamowej wyłonionej w ramach porozumienia pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Słupsku i Dyrektorem MDK w Słupsku.
2. Członków Komisji powołują: Komendant Szkoły Policji w Słupsku i Dyrektor MDK w Słupsku

Pobierz:

dyskietkaRegulamin, karta zgłoszenia do konkursu oraz zgoda rodziców (plik PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ankieta Zwracamy się z prośbą do młodzieży o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu oferty zajęć pozaszkolnych na nowy rok szkolny. Ankieta jest dostępna po kliknięciu na poniższy baner.