mdkslupsk.pl

 • 049_Slajd.jpg
 • 058_Slajd.jpg
 • 031_Slajd.jpg
 • 018_Slajd.jpg
 • 006_Slajd.jpg
 • 055_Slajd.jpg
 • 035_Slajd.jpg
 • 030_Slajd.jpg
 • 036_Slajd.jpg
 • 011_Slajd.jpg
 • 048_Slajd.jpg
 • 004_Slajd.jpg
 • 003_Slajd.jpg
 • 017_Slajd.jpg
 • 028_Slajd.jpg
 • 038_Slajd.jpg
 • 025_Slajd.jpg
 • 033_Slajd.jpg
 • 014_Slajd.jpg
 • 050_Slajd.jpg
 • 008_Slajd.jpg
 • 047_Slajd.jpg
 • 042_Slajd.jpg
 • 007_Slajd.jpg
 • 040_Slajd.jpg
 • 027_Slajd.jpg
 • 037_Slajd.jpg
 • 034_Slajd.jpg
 • 026_Slajd.jpg
 • 052_Slajd.jpg
 • 023_Slajd.jpg
 • 053_Slajd.jpg
 • 012_Slajd.jpg
 • 044_Slajd.jpg
 • 001_Slajd.jpg
 • 039_Slajd.jpg
 • 022_Slajd.jpg
 • 009_Slajd.jpg
 • 051_Slajd.jpg
 • 015_Slajd.jpg
 • 057_Slajd.jpg
 • 010_Slajd.jpg
 • 029_Slajd.jpg
 • 013_Slajd.jpg
 • 041_Slajd.jpg
 • 046_Slajd.jpg
 • 019_Slajd.jpg
 • 016_Slajd.jpg
 • 021_Slajd.jpg
 • 032_Slajd.jpg
 • 020_Slajd.jpg
 • 045_Slajd.jpg
 • 005_Slajd.jpg
 • 043_Slajd.jpg
 • 024_Slajd.jpg
 • 056_Slajd.jpg
 • 054_Slajd.jpg
 • 002_Slajd.jpg

Artykuły

Previous Next
"Iskierki" na 26. Finale WOŚP Dnia 14 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego w swojej Poleczce...
Narodzenia Czas według p. Zbyszka Bałbatuna Narodzenia Czas według Pana Zbyszka Bałbatuna 10 stycznia, środa, godzina 16:40, sala Warsztatów Dziennikarskich w MDK-u, lecz zaraz, czy aby na pewno? Kiedy, jak w...
"Gwiazdka dla Mamy i Taty" Dnia 19.12.2017 r. w Teatrze Rondo odbył się tradycyjnie koncert "GWIAZDKA DLA MAMY I TATY". Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały zespoły z Młodzieżowego Domu...
Wigilia słupskich przedsiębiorców 15 grudnia 2017 roku w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Słupskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej przy al. Sienkiewicza odbyło się spotkanie słupskich...
Konkurs Kolęd i Pastorałek "Święta tuż, tuż..." 9.12.2017 w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek "Święta tuż, tuż...". Marysia Dadel - uczestniczka studia piosenki -...
Lekcja pokazowa 7 grudnia 2017 r. w sali nr 11 MDK odbyła się lekcja pokazowa dla rodziców w wykonaniu dziewczynek z grupy początkującej, której opiekunem jest p. Karolina...
Konkurs plastyczny "Tęczowy kalendarz" W listopadzie br. nasi podopieczni wzięli udział w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży „Tęczowy kalendarz" organizowanym przez Młodzieżowy Dom...
Festiwal Piosenki i Tańca "Vendo" 30.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku odbył się V Międzyszkolny Festiwal Piosenki i Tańca "VenDo". W tym roku hasło przewodnie brzmiało: "Pośpiewajmy,...
"Moje miasto – moja miejscowość" 25.11.2017 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim odbyło się podsumowanie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Moje miasto – moja...
"Na anielska nutę" 18.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku odbył się XIII Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej "Na anielską nutę". Nasza uczestniczka zajęć wokalnych Kalina...
"Wszystko można śpiewać" 9 listopada 2017 r. w Klubie Osiedlowym "Kwadrat" przy SM Kolejarz w Słupsku odbył się Miejski Konkurs "Wszystko można śpiewać". Miło nam poinformować, że trzy młode...
IX Konkurs "Narodzenia Czas" - regulamin IX Wojewódzki Konkurs Kolęd i Utworów Świątecznych "Narodzenia Czas" Cele 1. Popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej wśród młodzieży.2. Prezentacja osiągnięć...

Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI
DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W SŁUPSKU
na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXXVII/444/17 Rady Miejskiej w Słupsku.

§ 1.

1. Kandydatami na wychowanków Młodzieżowym Domu Kultury są dzieci od 3 roku życia i młodzież ucząca się mieszkająca na terenie Miasta Słupsk.

§ 2.

1. Kandydatami na wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury mogą być również dzieci i młodzież spoza Słupska – kwalifikowane do placówki w ramach wolnych miejsc.

§ 3.

1. Kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury zamieszkałego[1] w Słupsku przyjmuje się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego.

§ 4.

1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, kandydaci do Młodzieżowego Domu Kultury składają w sekretariacie placówki następujące dokumenty:

a) Kandydat kontynuujący zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury – Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach - załącznik 1
b) Kandydat zapisujący się na zajęcia po raz pierwszy do Młodzieżowego Domu Kultury:

• Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku - załącznik 2 (do pobrania na stronie www.mdkslupsk.pl)
• Zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia, postanowienia, deklaracje oraz inne wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów.

UWAGA!!! W danym roku szkolnym dziecko może uczestniczyć maksymalnie w dwóch formach zajęć tygodniowo.

2. Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury, uwzględniając kryteria wymienione w § 5, 6 i 7, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, w wyniku, którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do placówki i informację o liczbie wolnych miejsc.

§ 5.

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1.1. W przypadku kandydata niepełnoletniego i pełnoletniego – następujące kryteria
a) wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego
b) niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego
f) samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie
g) objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą.

1.2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
a) kandydat był już wychowankiem naszej placówki,
b) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w Młodzieżowym Domu Kultury
c) kandydat wykazuje szczególne zdolności i zainteresowania kierunkowe;
d) kandydat jest zainteresowany rozwojem swoich umiejętności i wiedzy w celu przygotowania się do egzaminów na wyższe uczelnie;
e) kandydat jest uczniem słupskich szkół lub przedszkola (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza Słupskiem);
f) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną.

1.3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wskazanych w ust. 1.2. są:
a) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego kandydata wskazujące zajęcia w których uczestniczył w ostatnich latach;
b) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) wskazującego zajęcia, w których uczestniczy rodzeństwo kandydata;
c) zaświadczenie wychowawcy klasy, do której uczęszcza dziecko, określając zauważone zdolności i zainteresowania kierunkowe swego ucznia;
d) oświadczenie kandydata wskazującego kierunek przyszłych studiów;
e) zaświadczenie szkoły lub przedszkola potwierdzającego uczęszczanie kandydata do słupskiej placówki;
f) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Młodzieżowego Domu Kultury posiadają kandydaci zamieszkali w Słupsku. Kandydaci spoza Słupska będą przyjmowani do Młodzieżowego Domu Kultury w ramach wolnych miejsc. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 mają wartość 0 - 1 punktu.

§ 6.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z § 5 lub jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 7.

1. Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury w przypadku, gdy wcześniej był on, z przyczyn wychowawczych, skreślony z listy wychowanków Młodzieżowym Domu Kultury.

§ 8.

1. Dzień wywieszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do Młodzieżowego Domu Kultury oraz informacja o ilości wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego w harmonogramie rekrutacji.
2. Kandydat, który zakwalifikował się do Młodzieżowego Domu Kultury zostanie przyjęty po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w zajęciachzałącznik 3, z zachowaniem terminu określonego w harmonogramie rekrutacji.
3. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 9.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas uzupełnienie wolnych miejsc w pracowniach/sekcjach odbywać się będzie w systemie ciągłym w ciągu całego roku szkolnego, bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego.

§ 10.

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane na czas uczestnictwa wychowanka w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Młodzieżowym Domu Kultury, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 


[1] Wypis z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26.

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 


 HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp. Termin Rodzaj czynności
1 18-28.04.2017 r. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację w Młodzieżowym Domu Kultury.
Zał. 1 - Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach.
2 1-16.06.2017 r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie po raz pierwszy dziecka do Młodzieżowego Domu Kultury.
Zał. 2 – Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w MDK.
Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.mdkslupsk.pl.
3 30.06.2017 r.
godzina 11.00
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych pracowniach - hol Młodzieżowego Domu Kultury.
4 do 8.09.2017 r. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka do placówki.
Zał. 3 - Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach
– bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego.
5 od 11.09.2017 r. Bieżące zapisy do pracowni na wolne miejsca.

 

Pobierz:

dyskietkaZałącznik 2 - Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w MDK (PDF)

Ogłoszenia

Z ostatniej chwili

Ferie zimowe '2018 Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych. Zapisy tylko przez naszą stronę internetową. Plan ferii i formularze dostępne w zakładce "Ferie zimowe".

Biuletyn Informacji PublicznejMDK na Facebooku